ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

บทนำ

     ยินดีต้อนรับสู่ www.iamphotobook.com โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านยืนยันว่าท่านเข้าใจ"ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ทั้งหมดแล้ว ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งานท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้งก่อนการใช้งาน

 

การใช้งานเว็บไซต์

     เราอนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยที่ท่านต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการสั่งซื้อสินค้า

     การบริการและท่านสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอและทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัยเจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าวนอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆหรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้

     ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนท่านยินยอมที่จะได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ซึ่งท่านก็สามารถเลือกที่จะไม่รับเช่นอีเมลส่งเสริมการขายได้โดยการคลิกลิงค์ที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายนั้นๆ

 

การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

     ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์และ/หรือ ให้ไว้กับเรา จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัทเราแต่เพียงผู้เดียวและข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้องไม่ถูกส่งกลับไปยังท่าน และเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นใดๆในเว็บไซต์ของเราท่านจะยินยอมให้เราสามารถใช้ชื่อบัญชีที่ท่านส่งในการเชื่อมต่อกับความคิดเห็นดังกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆได้ทันทีและท่านจะต้องไม่ใช้ e-mail address เท็จหรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาดและทางเราจะไม่ลบหรือแก้ไขสิ่งส่งมอบโดยท่านได้ทั้งนั้น

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

     ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟฟิค,ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ,เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และการจัดเรียงและรวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

     ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

 

การเลิกใช้

     เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขหรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิของท่านที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลาเมื่อสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ท่านยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์เราทั้งหมดและการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใดๆ หรือเลิกจ้าง หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไขและกฎกติกา นโยบาย แนวทาง ท่านมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานเว็บไซต์เราโดยทันที