เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.การสั่งซื้อสินค้า

1.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับ ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มแล้ว

1.2 รายละเอียดของสินค้า: สินค้าและบริการของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเป็นบริการพิมพ์ภาพและผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า รวมถึงภาพตัวอย่างประกอบสินค้า แต่ก็เป็นไปได้ว่ารายละเอียดดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการอธิบายอย่างครอบคลุมทุกรายละเอียด และอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจให้ติดต่อกับเราก่อนสั่งซื้อสินค้า

1.3 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ยืนยันสั่งซื้อ” เราจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

1.4 คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราได้รับชำระเงินและได้รับไฟล์ภาพจากท่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจึงจะดำเนินการผลิตสินค้าตามรายการสั่งซื้อที่ได้รับ คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อเพิ่มเติมใดๆ

1.5 คุณภาพของไฟล์ภาพ: เป็นความรับผิดชอบของท่านในการพิจารณาและยอมรับคุณภาพของไฟล์ภาพที่ส่งมาพิมพ์ แม้เราจะพยายามปรับแสงสีของภาพอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม ท่านต้องยอมรับว่าคุณภาพของงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพความคมชัดของไฟล์ภาพที่ท่านส่งมาให้เรา เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆอันเกิดจากคุณภาพของไฟล์ภาพ

1.6 ข้อสงวนสิทธิของเราเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: เรามีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น เราสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใดๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

1.7 การยกเลิกโดยเราในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: เราสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

1.8 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) เราจะรับประกันในกรณีที่ผลิตสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อที่ได้รับมาเท่านั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันในเรื่องการออกแบบ,ความคมชัดและแสงสีของงานพิมพ์ภาพและลูกค้ายอมรับในคุณภาพสินค้าและงานพิมพ์ที่เราผลิต

1.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใดๆ ที่ทำโดยหรือในนามของเราแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใดๆ ที่อยู่ในเอกสารใดๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยเรา ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

2.การจัดส่งสินค้า

2.1 ที่อยู่: การจัดส่งสินค้าจะส่งไป ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น การจัดส่งในพื้นที่ห่างไกล ดอย เกาะ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อาจจัดส่งล่าช้ากว่าปกติขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งที่เข้าถึงยากและเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นๆ

2.2 ค่าบริการจัดส่งสินค้า: ค่าบริการจัดส่งสินค้าได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ จะจัดส่งฟรี เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 500 บาท จะมีค่าบริการจัดส่ง 100 บาท ทั่วประเทศ

2.3 การติดตามสินค้า: ท่านอาจติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้ที่หน้า “รายการสั่งซื้อ” ของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

2.4 ระยะเวลาในการจัดส่ง: ท่านรับทราบว่าระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าขึ้นกับกระบวนการพิมพ์และผลิตสินค้า และวัตถุดิบที่ใช้ เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในเวลา 14 วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ (ตามข้อ 1.4) หรืออาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากลูกค้าสรุปแบบล่าช้า และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นการประมาณการเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ และเราไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใดๆในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆก็ตาม

2.5 การจัดส่งสินค้า: จะใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการจัดส่งตามความเหมาะสม

2.6 ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและท่านได้แจ้งให้เราทราบภายใน 3 วันหลังจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว เราจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้า หากเราไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าว จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

2.7 ลูกค้าไม่รับการส่งมอบ: หากลูกค้าไม่มารับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยลูกค้าหรือจากเหตุความผิดของเรา) และสินค้าถูกส่งกลับมา ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งมอบอีกครั้ง

2.8 เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ราคาของสินค้า

3.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาที่เรา (ผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม)

3.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

4.การชำระเงิน

4.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว สัญญาซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินให้เราแล้ว

4.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: อาจมีการกำหนดวิธีการชำระเงินให้อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวไป

4.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับเรา ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ เราได้สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใดๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใดๆ

4.4 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน

4.5 การคืนเงินที่ชำระ: เนื่องจากเป็นสินค้าที่สั่งผลิตเฉพาะ เราจึงไม่มีนโยบายการคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่สั่งสินค้าเข้ามา

5.การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

5.1 นโยบายการคืนสินค้า: เราไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่การคืนสินค้าเพื่อซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนทดแทน ในกรณีได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาหรือคำสั่งซื้อ หรือได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของเรา เราจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

5.2 การคืนสินค้าเพื่อซ่อมแซม: เมื่อมีการตกลงให้มีการส่งคืนสินค้าเพื่อซ่อมแซม ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ามาให้เราโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หลังจากที่เราได้รับการส่งคืนสินค้าแล้วจึงจะทำการซ่อมแซม แล้วจึงส่งกลับไปให้ลูกค้าอีกครั้งโดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปให้ลูกค้า

5.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อเราทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้เราโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5.4 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่เราได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว